ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities en werkingssfeer

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Home Service Costa del Sol
Home Service Costa del Sol, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Pieter Hoen, gevestigd te (29691) Manilva aan het adres Calle de los fenicios 19-4 no 13.
b) Opdrachtgever
De natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Home Service Costa del Sol opdracht heeft gegeven tot het verrichten van (de) werkzaamheden.
c) Overeenkomst
Alle tussen opdrachtgever en Home Service Costa del Sol gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden door Home Service Costa del Sol.
d) Onderhoudscontract
Een voor een bepaalde periode – tussen Home Service Costa del Sol en de opdrachtgever – af te sluiten onderhoudsovereenkomst ten behoeve van het gedurende die periode – al dan niet op basis van een werkschema – te plegen onderhoud aan het door opdrachtgever opgegeven object.
Onder de onderhoudswerkzaamheden vallen de voorkomende werkzaamheden die behoren tot de dagelijkse werkzaamheden van Home Service Costa del Sol.
2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Home Service Costa del Sol en een opdrachtgever waarop Home Service Costa del Sol deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Home Service Costa del Sol en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en Offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Home Service Costa del Sol gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Home Service Costa del Sol is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
3. Mondelinge afspraken en bedingen binden Home Service Costa del Sol pas nadat deze schriftelijk door Home Service Costa del Sol alsmede de opdrachtgever zijn bevestigd.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Home Service Costa del Sol niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever – schriftelijk of digitaal – aan Home Service Costa del Sol.
2. Indien geen van partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en Home Service Costa del Sol – met instemming van opdrachtgever – een aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst, wordt opdrachtgever geacht de overeenkomst conform de (uitgebrachte) offerte te hebben aanvaard.

Artikel 4 – Verplichtingen Home Service Costa del Sol

1. Home Service Costa del Sol zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Home Service Costa del Sol het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Home Service Costa del Sol is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
• onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
• gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
• een en ander voor zover de ondernemer deze gebreken of onjuistheden kende of redelijkerwijze behoorde te kennen.
Het bovenstaande heeft uitsluitend betrekking op de door Home Service Costa del Sol te verrichten werkzaamheden, indien en voor zover de genoemde gebreken op enigerlei wijze verband houden met de uit te voeren werkzaamheden.
4. Indien Home Service Costa del Sol gebreken constateert, dan kan zij – geheel vrijblijvend – een offerte opmaken voor de betreffende (herstel)werkzaamheden.
5. Home Service Costa del Sol draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

Artikel 5 – Verplichtingen opdrachtgever

1. De opdrachtgever stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
3. De opdrachtgever verschaft de hem/haar ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van opdrachtgever.
4. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Home Service Costa del Sol behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien desondanks vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever Home Service Costa del Sol daarvan tijdig in kennis te stellen.
5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan Home Service Costa del Sol te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
6. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
• onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
• het niet of niet adequaat treffen van maatregelen om (gevolg)schade te voorkomen.
Het voornoemde doet niet af aan de plicht van Home Service Costa del Sol om de opdrachtgever te waarschuwen, een en ander overeenkomstig artikel 4 lid 3.
Artikel 6 – Onderhoudscontract

1. Het met de opdrachtgever gesloten onderhoudscontract wordt uitgevoerd op basis van de in de offerte omschreven wijze en de daarbij behorende bijlagen.
2. Home Service Costa del Sol kent een soort onderhoudscontract; dit contract wordt – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – aangegaan voor de duur van 1 jaar;.
3. Bij het onderhoudscontract blijven de maandtermijnen gedurende 2 jaar ongewijzigd. Home Service Costa del Sol heeft het recht om de overeengekomen prijs te verhogen, indien aan haar door derden kostprijsverhogende kosten worden doorberekend die betrekking hebben op de prestatie en/of bij een geïndexeerde aanbieding, het gebruikte indexeringspercentage en het werkelijke inflatiepercentage meer dan 1% afwijkt.
Een prijsverhoging wordt schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld.
4. Het maandelijks afgesproken fee bedrag (exclusief btw) geldt voor de afgesproken werkzaamheden (zie offerte). Eventueel extra aan te schaffen materialen die worden gebruikt bij het uitvoeren van meerwerk dienen binnen 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden volledig te worden betaald.
5. De opdrachtgever heeft ook de mogelijkheid om Home Service Costa del Sol andere werkzaamheden, die niet in de offerte vermeld staan, te laten verrichten, zonder een nieuwe onderhoudscontract af te sluiten. In dat geval ontvangt de opdrachtgever een (eind)factuur van Home Service Costa del Sol na voltooiing van de extrawerkzaamheden.

Artikel 7 – Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Home Service Costa del Sol zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Home Service Costa del Sol de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Home Service Costa del Sol daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Home Service Costa del Sol geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Home Service Costa del Sol kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 – Contractduur & Uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Home Service Costa del Sol en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
In ieder geval zal het contract jaarlijks (stilzwijgend) worden verlengd, indien en voor zover dit contract niet schriftelijk – conform artikel 11 – wordt opgezegd.
Na het verstrijken / verlopen van de genoemde termijn van 2 jaar van het onderhoudscontract, zal Home Service Costa del Sol opnieuw een offerte aan opdrachtgever kunnen doen toekomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Home Service Costa del Sol derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 9 – Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Home Service Costa del Sol, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
4. Indien Home Service Costa del Sol met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Home Service Costa del Sol niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief over te gaan.
5. Voorts is Home Service Costa del Sol gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven van de in te schakelen derden zijn gestegen.
6. Bovendien komt aan Home Service Costa del Sol de bevoegdheid toe om het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel verwachte, hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Home Service Costa del Sol, dat in redelijkheid niet van Home Service Costa del Sol mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Home Service Costa del Sol zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Home Service Costa del Sol zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

Artikel 10 – Beëindiging/Opzegging onderhoudscontract

1. Zowel Home Service Costa del Sol als opdrachtgever kan de overeenkomst / het onderhoudscontract – te allen tijde – schriftelijk opzeggen. Home Service Costa del Sol hanteert een opzegtermijn van 2 maanden.
2. In het geval van een (tussentijdse) opzegging aan de zijde van opdrachtgever is opdrachtgever Home Service Costa del Sol alsdan verschuldigd:
• het verschil tussen de reeds betaalde contract bedragen en het reeds uitgevoerde werk. Tevens zal de (reeds) bestelde materialen dan doorberekend worden.
• administratiekosten die worden begroot op € 100,- euro excl. BTW.
3. Het onderhoudscontract eindigt op het moment waarop de in het onderhoudscontract genoemde werkzaamheden zijn voltooid en Home Service Costa del Sol voor de verrichte werkzaamheden volledige betaling heeft ontvangen.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding

1. Home Service Costa del Sol is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
• opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
• na het sluiten van de overeenkomst Home Service Costa del Sol ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
• opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Home Service Costa del Sol bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Home Service Costa del Sol op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Home Service Costa del Sol de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Home Service Costa del Sol behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 – Betaling alsmede niet-nakomen betalingsverplichting

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, een en ander zoals uit de factuur volgt. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de genoemde termijn dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. Indien de opdrachtgever met de betaling van een factuur in gebreke blijft, is Home Service Costa del Sol gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of digitaal in gebreke heeft gesteld.
4. De vorderingen van Home Service Costa del Sol op opdrachtgever zijn onmiddellijk (en volledig) opeisbaar in de volgende gevallen:
a) Verhuizing van de opdrachtgever;
b) Overlijden van de opdrachtgever;
c) Liquidatie van de opdrachtgever;
d) Faillissement of surseance van betaling aan de zijde van opdrachtgever;
e) Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem/haar uit de overeenkomst voortvloeit;
5. Home Service Costa del Sol blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
6. Een betaling van de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens ter voldoening van de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna strekken de betalingen tot mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 13 – Incassokosten

1. Blijft opdrachtgever in gebreke met het nakomen van één of meer van zijn/haar verplichtingen en is sprake van verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige voldoening van een geldsom, dan is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze worden berekend conform de ‘Wet Betaaltermijnen’.
2. Indien Home Service Costa del Sol hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en, indien nodig, executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14 – Onderzoek & reclamaties

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen drie werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen zeven dagen na voltooiing / oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Home Service Costa del Sol.
De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Home Service Costa del Sol in staat is de klacht zelf volledig te onderzoeken alsmede adequaat te (kunnen) reageren.
2. Een algemene klacht, zonder gedetailleerde omschrijving en/of beschrijving, hoeft door Home Service Costa del Sol niet in behandeling te worden genomen.
Een klacht zonder omschrijving / beschrijving, die door Home Service Costa del Sol niet in behandeling wordt genomen, is geen klacht zoals bedoeld in het voornoemde lid.
3. Indien een klacht gegrond is, zal Home Service Costa del Sol in overleg met de opdrachtgever tot een oplossing (trachten te) komen.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Home Service Costa del Sol slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

1. Indien Home Service Costa del Sol aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien Home Service Costa del Sol aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 200,00 (Zegge: tweehonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Home Service Costa del Sol in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Home Service Costa del Sol aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Home Service Costa del Sol toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Home Service Costa del Sol is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Home Service Costa del Sol of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 – Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart Home Service Costa del Sol voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Opdrachtgever vrijwaart Home Service Costa del Sol van alle (succesvolle) aanspraken van derden ter zake van door Home Service Costa del Sol verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor (die) derde(n) schade mocht(en) hebben geleden, ongeacht door welke oorzaak of op welk tijdstip de schade is geleden.

Artikel 17 – Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Home Service Costa del Sol geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Home Service Costa del Sol niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder is mede begrepen:
• overheidsmaatregelen;
• stakingen bij andere ondernemingen;
• een (algemeen) gebrek aan benodigde grondstoffen en/of materialen;
• niet-voorzienbare stagnatie bij (toe)leveranciers en/of andere contractspartijen;
• tekort aan personeel bij Home Service Costa del Sol;
• overlijden.
3. Home Service Costa del Sol heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Home Service Costa del Sol zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Home Service Costa del Sol ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Home Service Costa del Sol gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.
Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen Home Service Costa del Sol en opdrachtgever is het Spaanse recht van toepassing.
2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Spaanse rechter.
3. De rechter in de vestigingsplaats van Home Service Costa del Sol is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Home Service Costa del Sol het recht het geschil voor te leggen aan de krachtens de wet bevoegde rechter.

Privacybeleid

Home Service Costa del Sol, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.homeservice-costadelsol.com of homeservice-costadelsol@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Home Service Costa del Sol verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Home Service Costa del Sol verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Home Service Costa del Sol verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Home Service Costa del Sol bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Home Service Costa del Sol verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Home Service Costa del Sol gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Home Service Costa del Sol neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met homeservice-costadelsol@hotmail.com

Dutch NL English EN
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial